California Domestic Workers Coalition

Tagalog below

Organization Description

The California Domestic Workers Coalition (CDWC) is a coalition of grassroots domestic worker organizations and their supporters from the labor, faith, domestic employer, women and other grassroots communities, who are working to advance the rights of domestic workers. Domestic workers make all other work possible. They are the housecleaners, nannies, caregivers, cooks, and gardeners who care for our loved ones and our homes. In California, there are approximately 300,000 domestic workers. An estimated 2 million households hire workers to support their everyday lives – yet domestic work is too often undervalued and invisibilized. We have come together as a statewide network to build the leadership and political power of domestic workers and to ensure that statewide laws and agencies protect domestic workers from abuse. Finally, we work to inspire all Californians to uphold the dignity of domestic workers inside and outside of our homes.

About the Portable Benefits and Municipal Policy Strategist

CDWC is looking for a Municipal Policy Strategist to lead the coalition’s efforts to design, implement, and assess the recently won portable benefits program through the San Francisco Equal Access to Paid Sick Leave Ordinance. The strategist will join CDWC in the development and implementation of one of the first-ever, city-mandated portable benefits programs for domestic workers in the country. They will continue to build the political power of domestic workers through centering their voice and leadership, while working with the City of San Francisco’s Office of Economic and Workforce Development, SF Board of Supervisors, software developers and other stakeholders to design and implement the program. 

Job Responsibilities

Preferred Skills and Qualifications

Salary range

$65,000-70,000 per year DOE, plus full benefits. This is a full-time, non-exempt position at 40 hours per week. It includes an extensive benefit package, including health plan, dental plan, accident and life insurance, as well as support to cover commute costs and medical co-pays and employer contributions to a 401k plan after the first year of service. Our workplace culture prioritizes self-care and making time for family/community. 

Application Process

Send resume, cover letter in Spanish or Tagalog and English, and three references to info@cadomesticworkers.org. Note the job title in the email subject line. This position is open until filled. No phone calls please!

California Domestic Workers Coalition is an equal opportunity employer.  People of color, women, immigrants, youth, LGBTQ, people with disabilities and current/former domestic workers are encouraged to apply!

Anunsyo ng Trabaho: Municipal Policy Strategist

Paglalarawan sa Organisasyon

Ang California Domestic Workers Coalition (CDWC) ay isang koalisyon ng mga grassroots domestic worker na organisasyon at ng kanilang mga taga-suporta mula sa paggawa, pananampalataya, domestic employer, kababaihan at iba pang grassroots na komunidad, na nagtatrabaho para isulong ang mga karapatan ng mga domestic worker. Ginagawang posible ng mga domestic worker ang lahat ng iba pang trabaho. Sila ang mga tagapaglinis ng bahay, yaya, tagapag-alaga, tagapagluto, at hardinero na nangangalaga sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga tahanan. Sa California, mayroong humigit-kumulang na 300,000 domestic workers. Tinatayang 2 milyong kabahayan ang nag-e-empleyo ng mga manggagawa para suportahan ang kanilang pang-araw-araw na buhay – ngunit ang gawaing bahay ay masyadong madalas na hindi pinahahalagahan at hindi napapansin. Kami ay nagsama-sama bilang isang network sa buong estado upang buuin ang pamunuan at kapangyarihang pampulitika ng mga domestic worker at upang matiyak na ang mga batas at ahensya sa buong estado ay nagpoprotekta sa mga domestic worker mula sa pang-aabuso. Panghuli, nagsusumikap kaming magbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga taga-California na itaguyod ang dignidad ng mga domestic worker sa loob at labas ng aming mga tahanan.

Tungkol sa Organisador sa San Francisco 

Ang CDWC ay naghahanap ng Organisador sa San Francisco na mamumuno sa pagpapatupad ng mga programa, adbokasiya at mga kampanya sa pagpapatupad ng mga karapatan, at mga espesyal na proyekto sa San Francisco, na magtitiyak na maipagpapatuloy ang pagbubuo ng lokal na kapangyarihang pampulitika, tiwala, pamunuan, at pakikipagtulungan sa aming mga lokal na kaakibat ng koalisyon, mga miyembro, mga kasosyo, at mga network. Ang Organisador sa San Francisco ay susi sa tagumpay ng ating lokal na pag-oorganisa at sa pagbubuo ng kilusan sa buong estado para sa CDWC. Sila ang mangangasiwa sa pagpapaunlad, pagpapatupad at pagtatasa ng aming taunang taktikal na plano na nakabase sa SF. Ang Organisador sa San Francisco ay pangangasiwaan ng Campaigns Manager/Tagapamahala ng Kampanya ng CDWC.

Responsibilidad sa Trabaho

Mga Pangunahing Hinahanap na Kasanayan at Kwalipikasyon

Saklaw ng suweldo

$65,000-70,000 bawat taon DOE, dagdag ang buong benepisyo. Ito ay isang full-time, non-exempt (may bayad kapag lumagpas sa oras) na posisyon na may 40 oras bawat linggo. Kabilang dito ang isang ekstensibong benefit package, kabilang ang health plan, dental plan, accident at life insurance, pati na rin ang suportang sakop ang mga gastos sa pag-commute at mga co-pay na medikal at mga kontribusyon ng employer sa isang 401k na plano pagkaraan ng unang taon sa serbisyo. Ang ating kultura sa lugar ng trabaho ay inuuna ang pangangalaga sa sarili at paglalaan ng oras para sa pamilya/komunidad. 

Proseso sa Pag-Aplay

Magpadala ng resume, cover letter sa Espanyol o Tagalog at Ingles at tatlong references sa info@cadomesticworkers.org. Ilagay ang titulo ng trabaho sa linya ng paksa ng email. Ang posisyon na ito ay bukas hanggang sa mapunan. Kung maaari lamang na walang tatawag sa telepono!

Ang California Domestic Workers Coalition ay isang employer na nagbibigay ng pantay na pagkakataon. Ang mga taong may kulay, mga kababaihan, imigrante, kabataan, LGBTQ, mga taong may kapansanan at kasalukuyan/dating domestic worker ay hinihikayat na mag-aplay!